NT INSTITUTE

Institute of Nikola Tesla

Statut z dnia 13 kwietnia 2017 roku

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1

Instutut o nazwie - Institute of Nikola Tesla, zwany dalej Fundacją, został powołany przez niezależna oddolną inicjatywę społeczną. Inicjatorami są Maurycy Wojciechowski i Żaneta Wojciechowski, nazwani dalej Fundatorami, aktem z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Pruszków w województwie mazowieckim

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Polski.

  1. 2. Fundacja może działać poza granicami Polski.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 6

Fundacja jest niezależną oddolną innicjatywą społeczną.

§ 7

Celem fundacji jest działalność na rzecz:

1. Opracowania i realizacji projektu opartego o znane patenty Nikola Tesli, dotyczącego wdrożenia wolnej energii do światowej gospodarki energetycznej, w celu zaspokojenia potrzeb na energię elektryczną.

2. Upowszechniania i promocji dziedzictwa Nikola Tesli w kraju i za granicą.

3. Popularyzowania osiągnięć Nikola Tesli w kraju i za granicą.

4. Wspierania i upowszechniania dorobku naukowców badających patenty Nikola Tesli na terenie Polski i za granicą.

5. Propagowanie inicjatyw projektowych opartych na wolej energię.

6. Wspierania i realizacji projektu CCt – Cube Control technology.

7. Inspirowania debaty nad kształtem ogólnoświatowej gospodarki energrtycznej.

8. Propagowania czynnego uczestnictwa w kulturze wolnej energii.

9. Współdziałania z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania do gospodarki energetycznej, lokalnej i globalnej wolenej energii.

10. Udzielania pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój wolenej energii.

11. Wspierania inicjatyw służących ochronie dziedzictwa wolenej energii.

12. Stworzenia sieci współpracy międzynarodowej w dziedzine upowszechniania

wolenej energii.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Wspieranie, organizowanie, pomoc w organizowaniu, tworzenia, wydawania,

publikowania wszelkiego rodzaju publikacji, zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i przy zastosowaniu nowych technologii informatycznych, związanych z celami statutowymi, z włączeniem wydawania książek,

b) Organizowanie, pomoc w organizowaniu, wspieranie pod kątem merytorycznym oraz organizacyjnym wystaw, konkursów, koncertów, festiwali zarówno w kraju jak i za granicą,

c) Organizowanie oraz pomoc w organizowaniu konferencji, sesji naukowych

i popularnonaukowych z zakresu wolej energii,

d) Inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej,

oświatowej i kulturalnej w zakresie celów statutowych,

e) Organizowanie działań i imprez w zakresie celów statutowych,

f) Wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień wolej energii,

g) Organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych wolej energii,

e) Wspomaganie prowadzenia oraz prowadzenie działalności artystycznej,

projektowej, organizacyjnej, informacyjnej, badawczej w zakresie celów statutowych,

f) Prowadzenie współpracy z podmiotami, instytucjami, i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, oświatowymi zarówno rządowymi, samorządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi oraz zagranicznymi w celu realizacji celów statutowych,

g)Tworzenie, prowadzenie oraz pomoc w tworzeniu i prowadzeniu stron

internetowych, portali, wortali, blogów, forów lub list dyskusyjnych oraz wszelkiej innej działalności internetowej,

h) Wspieranie projektów i wszelkich działań twórczych,

i) Wspieranie, organizowanie wystaw oraz innych form rozpowszechniania dorobku Nikola Tesli w ramach ich promocji w kraju i za granicą za pośrednictwem wszelkich możliwych środków technicznych,

j) Przekazywanie uzyskanych środków finansowych i rzeczowych osobom, organizacjom lub instytucjom prowadzącym działalność w obszarze zgodnym z celami statutowymi,

k) Współdziałanie w zakresie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomoc w pozyskaniu finansowania z innych źródeł, działalności innych instytucji, organizacji i osób prowadzących działalność o celach zbliżonych do celów statutowych.

2. Działalność wskazana w ust.1, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.690,00zł

(słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

2.Niezależnie od postanowień zawartych w ust.1, na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale III statutu, zostaje wydzielony odrębny fundusz w wysokości kwota 999,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych z funduszu założycielskiego.

§ 10

Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są:

1. Fundusz założycielski,

2. Darowizny, spadki, zapisy,

3. Dotacje, subwencje, granty i inne formy pomocy ze środków publicznych, a także pochodzące od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,

4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

5. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

6. Dochody z własnej działalności gospodarczej,

7. Ddochody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych,

8. Odsetki i depozyty bankowe.

§ 11

1. Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

§ 12

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.


ROZDZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 15

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§ 16

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

1. 58.11.Z - wydawanie książek,

2. 73.11.Z - działalność agencji reklamowych,

3. 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

4. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

5. 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji

6. 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

7. 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

8. 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

9. 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach,

10. 47.63.Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych pr

owadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

11. 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

§ 17

1. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami gospodarczymi kierują ich kierownicy powoływani przez Prezesa Fundacji, którzy pozostają w zależności od Prezesa Fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez

wyodrębnione organizacyjnie jednostki organizacyjne, zwane zakładami gospodarczymi.

3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres u

prawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Prezesa Fundacji.

§ 18

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji jej celów statutowych.

Wyobraź sobie..

Wyobraź sobie, że siedzisz w dużym, dobrze oświetlonym pomieszczeniu ze stertą osobliwie wyglądającej maszynerii otaczającej cię ze wszystkich stron. Wysoki, szczupły młodzieniec podchodzi do ciebie i pstrykając palcami, wytwarza kulę drgającego, czerwonego ognia, którą trzyma spokojnie w swoich dłoniach. Wpatrując się w niego spostrzegasz, że płomień nie parzy jego palców. Młodzieniec pozwala, by kula dotykała jego ubrania, włosów, twoich kolan i wreszcie chowa ją w drewnianej skrzynce. Ze zdziwieniem zauważasz, że kula nigdzie nie zostawiła najmniejszego śladu i przecierasz oczy, żeby upewnić się, iż nie śpisz. Są to słowa Chaunceya McGoverna, jednej z niewielu osób, mających przywilej brania udziału w słynnych pokazach Nikoli Tesli. Tesla organizował takie demonstracje „cudów elektryczności" dla bogatych i sławnych - dziennikarzy, polityków, milionerów - w swoim nowojorskim laboratorium, w dwu ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku.

Dotacje

KONTA:

 

Tesla Patents eMax 46 1140 2004 0000 3102 6580 6646

 

 

Tesla Patents eMax plus 13 1140 2004 0000 3302 6580 6657

 

Contacts

Your Name:
Your E-mail:
Your City:
Your Message:
Send Clear

POLANDCountry:
MazowieckiState:
WarszawaCity:
info@teslalab.euEmail:

Informacje dodatkowe: Z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania. Prosimy o przesyłanie Waszych opinii oraz projektów dla NT Institute. Odpowiemy na wszystkie listy.